BUF NORD

Gentofte & Lyngby Børne- og Ungdomsfilmklub

Get Adobe Flash player

 

Velkommen til BUF Nord

 

Indkaldelse til Generalforsamling

BUF-Nord afholder ordinær Generalforsamling

Tid: Fredag d. 25. maj 2018, kl. 18:00

Sted: Bagsværd Hovedgade 146, 2.3., 2880 Bagsværd

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent.
  Bestyrelsen foreslår Chris Aabye som dirigent og Cecilie Mikkelsen som referent.
 2. Forelæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af regnskab.
 4. Fastlæggelse af kontingent.
  Bestyrelsen foreslår et uændret kontingent på kr. 185,- for filmåret 2018/2019.
 5. Indkomne forslag.
  Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer:

  § 7.1 ændres fra:

  7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

                  1. Valg af dirigent og referent.

                  2. Forelæggelse af beretning.

                  3. Forelæggelse af regnskab.

                  4. Fastlæggelse af kontingent.

                  5. Indkomne forslag.

                  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

                  7. Valg af revisor og eventuel suppleant.

            8. Eventuelt.     

Til:

7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

                  1. Valg af dirigent og referent.

                  2. Forelæggelse af beretning.

                  3. Forelæggelse af regnskab.

                  4. Fastlæggelse af kontingent.

                  5. Indkomne forslag.
                  6 Valg af formand eller kasserer, i henhold til vedtægternes §10.4.

                  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

                  8. Valg af revisor og eventuel suppleant.

                  9. Eventuelt.     

§ 10 ændres fra:

10. BESTYRELSE.

10.1 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer.

10.2 For bestyrelsens medlemmer vælges op til 9 suppleanter af generalforsamlingen.

10.3 Bestyrelsens sammensætning skal bestå af mindst et medlem og mindst fem myndige personer. Mindreårige bestyrelsesmedlemmer er uden ansvar for bestyrelsens beslutning.

10.4 Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år af gangen, idet henholdsvis 4 og 5 er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

10.5 Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning – eventuelt skriftligt – blandt sine medlemmer en formand, en eller to næstformænd, en sekretær, en kasserer og fastsætter, hvorledes suppleanterne træder til i bestyrelsen under et bestyrelsesmedlems forfald.

10.6 Suppleanterne har krav på at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret, medmindre den pågældende repræsenterer et bestyrelsesmedlem.

10.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

10.8 Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

10.9 Dagsorden skal angives.

10.10 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, incl. formanden eller en af næstformændene er til stede, samt mindst fire af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer er myndige.

10.11 I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i dennes fravær den fungerende formands – stemme udslaget.

10.12 Sekretæren laver et referat over de på bestyrelsens møder behandlede punkter, med angivelse af mødedeltagere. Referatet skal følge de i indkaldelsen angivne punkter og laves som et beslutningsreferat.

Til:

$110.          BESTYRELSE.

 

$110.1.      Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 9 medlemmer.

$110.2.      For bestyrelsens medlemmer vælges op til 9 suppleanter af generalforsamlingen.

$110.3.      Bestyrelsens medlemmer kan vælges blandt foreningens medlemmer, disses forældre eller forældremyndighedsindehavere, samt frivillige over 18 år.
Mindreårige bestyrelsesmedlemmer er uden ansvar for bestyrelsens beslutning.

$110.4.      Bestyrelsens formand og kasserer vælges direkte af Generalforsamlingen, således at formanden vælges i lige år, og kassereren i ulige år. Begge vælges for en periode på 2 år.
Skulle det blive nødvendigt at afholde valg i utide, er valgperioden kun frem til førstkommende ordinære valg.

$110.5.      Bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne vælges for 2 år ad gangen, idet henholdsvis 3 og 4 er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

$110.6.      Bestyrelsen, der konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen, vælger ved afstemning – eventuelt skriftligt – blandt sine medlemmer, en eller to næstformænd, samt en sekretær, og fastsætter, hvorledes suppleanterne træder til i bestyrelsen under et bestyrelsesmedlems forfald.

$110.7.      Suppleanterne har krav på at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret, medmindre den pågældende repræsenterer et bestyrelsesmedlem.

$110.8.      Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

$110.9.      Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst tre bestyrelsesmedlemmer kræver det.

$110.10.   Dagsorden skal angives.

$110.11.   Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst fem medlemmer, incl. formanden eller en af næstformændene er til stede.

$110.12.   I tilfælde af stemmelighed gør formandens – i dennes fravær den fungerende formands – stemme udslaget.

$110.13.   Sekretæren laver et referat over de på bestyrelsens møder behandlede punkter, med angivelse af mødedeltagere. Referatet skal følge de i indkaldelsen angivne punkter og laves som et beslutningsreferat.

Der tilføjes en ny § 16:

$116.          IKRAFTTRÆDEN

$116.1.                        Vedtaget på ekstraordinær Generalforsamling d. XX-XX-XXXX


 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.
  Eva Holleufer Lyngbye                                       Modtager genvalg

  Cecilie Mikkelsen                                                Modtager genvalg
  Christina Ewe                                                     Modtager genvalg
  Maren Bjerre                                                      Modtager ikke genvalg
  Melissa Liv Banz Lyngbye, Ungdomsmedlem         Modtager genvalg
 2. Valg af revisor.
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Bente Friedländer
 3. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest d. 8. maj 2017.

Pbv.

Flemming Riedel

Formand for BUF-Nord

 

BUF Nord, Gentofte & Lyngby Børne- og Ungdomsfilmklub, er en filmklub for børn og unge. I BUF Nord kan du se gode film i biografen sammen med dine kammerater.
Foreningen er mere end 30 år gammel og holder til i Kinopalæet i Lyngby.

Læs mere om Buf-nord HER

 

Mangler du dit medlemskort? Så tryk her for at få det sendt igen

 

 BLIV MEDLEM HER

 

Husk at i MiniBUF skal BÅDE barnet OG den voksne melde sig ind! 

  

Læs mere her

 

  

Hvis du allerede er medlem, kan du trykke her for at få sendt dit medlemskort igen

 

 

 

 


Copyrights © 2013 BUF NORD. Gentofte og Lyngby Børne- & Ungdomsfilmklub